Justerad tidplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

Justerad tidplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

– Det som styr prioriteringen är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccin först och vi vet att den tydligaste riskfaktorn är hög ålder, säger Sofia Jarl (c), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den 4 februari justerade Folkhälsmyndigheten prioriteringsordningen som styr när olika grupper ska få vaccin. Det här påverkar dem som är 65 och äldre, istället för som tidigare sagts 70 år och äldre, och en rad nu utpekade grupper där det finns risk för att bli allvarligt sjuk vid covid-19-infektion.*

Region Dalarnas planering påverkas också av Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer över 65 inte bör vaccineras med Astra Zeneca vaccin mot covid-19.

Tidplanen för vaccination har därför förändrats något för samtliga grupper:

 • 65 år – det vill säga alla födda år 1956 – och äldre vaccineras under februari till och med april, varav de äldsta vaccineras först.
 • Övriga riskgrupper vaccineras under april till och med maj.
 • Allmänheten vaccineras under maj till och med juli.

Riskgrupper och allmänhet kan ännu inte boka tid för vaccinering eller ställa sig i kö för vaccinering. Region Dalarna kommer att informera när det blir aktuellt.

– Det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Det är viktigt att känna till att tidplanen därför kan komma att ändras flera gånger på grund av osäkerheten kring leveranser av vaccin, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

I nuläget pågår vaccination för dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från någon av kommunerna i Dalarna. Parallellt sker vaccination av vård- och omsorgspersonal i länets kommuner samt regionens hälso- och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter.

Prioriteringsordning gällande vaccination mot covid-19

Fas 1 – pågår nu, klar i slutet på mars

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2 – påbörjas i februari, klar i slutet på april

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3* – påbörjas i april, klar i slutet på maj

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • downs syndrom.

Fas 4 – påbörjas i maj, pågår in i juli

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.