Hur påverkar pandemin måendet? Igår skickades den nationella folkhälsoenkäten ut

Med start den 11 februari skickades den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till ett urval av befolkningen i Dalarna. I denna omgång är enkäten kompletterad med frågor om hur pandemin har påverkat måendet.

Den nationella folkhälsoenkäten genomförs regelbundet och är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med enkäten är att ta reda på hur befolkningen mår och hur förutsättningarna för hälsa förändras över tid.

– Enkätsvaren är viktiga för att vi ska upptäcka hälsoförändringar och identifiera skillnader mellan olika grupper i samhället. Underlaget hjälper oss att planera förebyggande insatser och är tillsammans med andra datakällor en viktig pusselbit i arbetet för att skapa en god och jämlik hälsa i Dalarna, säger Junia Joffer, folkhälsoanalytiker och utredare Region Dalarna.

Årets enkät innehåller samma frågor som tidigare, men är utöver det kompletterad med frågor om hur corona-pandemin har påverkat befolkningen. Enkäten skickas även ut till ett extra stort urval personer.

– Genom att komplettera enkäten med frågor om pandemin får vi data som är värdefull i arbetet med att analysera pandemins konsekvenser för hälsan, säger Junia.

Ett brev med information om enkäten skickades ut med post från den 11 februari till cirka 22 000 personer i Dalarna i åldern 16-84 år. Personerna har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Man kan välja om man vill delta i undersökningen digitalt eller besvara en pappersenkät.

– Det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att så många som möjligt som får enkäten väljer att svara. Varje enkätsvar är viktigt och kan inte ersättas av någon annans. Mer information om hur man gör för att besvara enkäten finns i brevet, avslutar Junia.

Den nationella folkhälsoenkäten är ett samarbete mellan Sveriges regioner, Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Enkäten genomförs regelbundet sedan år 2004.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Folkhälsomyndigheten och i de olika regionerna.

Dela inlägget

Relaterade inlägg