Inför valet 2022 – Del 3

Malungsbladet har pratat med samtliga representerande partier i Malung-Sälens kommun. Vi har samlat in frågor från er läsare och ställt dem till kommunens politiker. 

7. Skolpolitik? Omstrukturering av skolorna, vad är bäst för barnen och ungdomarna?

8. Jobb? Hur skapar man ordning och reda på arbetsmarknaden?

9. Klimatkrisen? Hur kan man motverka klimatkrisen på mindre orter? Vad kan kommunen/invånarna göra för att dra sitt strå till stacken?

VÄNSTERPARTIET
7. Stadieindelningen som genomfördes nyligen är en smärre katastrof. Den har inneburit en osäkerhet och rädsla inför framtiden. Skolan ska ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Låt oss hitta en långsiktig hållbar lösning på grundskolans organisation som också ger möjlighet till en förändring under ordnade former för elever, föräldrar och personal. Gör en bättre plan för skolan.

8. De småföretagaranda som finns i vår kommun är betydelsefull och den vi vill värna. Den har stor betydelse för att våra medborgare har ett jobb att gå till för att försörja sig. Vi har också en stor vinterturism som också är betydelsefull för kommunen, vi anser att en större del av de inkomster som genereras inom vinterturismen måste stanna inom kommunen, vilket kan genomföras genom att än mer verka för året runt jobb i fjällvärlden. Turismen och småföretagen behöver ha ett bra samarbete med kommunen för att vi skall ha en hållbar tillväxt. Arbetsförmedlingen skall återigen finnas med personal på plats i Malung.

9. Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. I omställningen till ett hållbart samhälle har lands- och skogsbygdskommunerna stora möjligheter att dra sitt strå till stacken och samtidigt skapa nya jobb inom naturbruk, förädling och naturturism. Vänsterpartiet vill jobba för att kommunens målsättning är att implementera de internationella miljömålen i den egna verksamheten men också leva upp till de nationella målen om jämställdhet mellan produktions- och miljömål i skogsbruket. Som kommuninnevånare kan man börja med att förbättra sin sopsortering och undvika onödiga fossila transporter i möjligaste mån. Sänka inomhustemperaturen med 2 grader.

LIBERALERNA
7. Allt börjar med en bra förskola och skola med engagerade lärare. Liberalerna satsar på skolan och gör det möjligt för alla att klara målen och tar hänsyn till individers särskilda behov för en bra start i livet. För Liberalerna handlar kunskapsfokus i skolan om att alla barn och unga ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Likvärdighet för oss betyder att alla elever ska få växa. Elever som halkar efter ska få stöd, och elever som kan gå före ska få utmaningar. Vi organiserar kommunens skolor enligt läroplanen, vi bygger en ny simhall i Malung och planerar för bra skollokaler i hela kommunen.

8. Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv – men många saknar vägar in till arbetsmarknaden. Vi vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb. Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige med lägst förtroendesiffror bland både privatpersoner och arbetsgivare. Liberalerna anser att myndigheten behöver reformeras och börja fokusera på de människor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

9. Klimatomställningen kan bara lyckas när den genomförs av fria människor i en växande ekonomi. Ett av Malung-Sälens kommuns stora mål är att vi ska vara en hållbar tillväxtkommun som aktivt arbetar med klimatanpassningsåtgärder. Det står vi givetvis bakom. Vad beträffar oss invånare så handlar det om att se över hur vi lever och tänka på kommande generationer. Det heter ju att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något. Sverige ska nå klimatmålen. Utsläppen ska bort. De fossila bränslena ska bort.

CENTERPARTIET
7. Antar att ni menar stadieindelningen, där rekommenderar Skolverket att man återgår till stadieindelningen åk 1–3, åk 4–6, åk 7–9, då läroplanen följer dessa årskurser när det gäller de nationella proven, stadierna håller då ihop årskurserna på ett naturligt sätt vilket gynnar både elever och pedagoger.

8. Kommunen ska föregå med gott exempel, vara en god arbetsgivare i de avseenden som gör att arbetstagarna presterar ett bra jobb.

9. Kommunen kan vara innovativ när det gäller miljösatsningar bl.a. vätgassatsningen, gröna vägen (d.v.s. förbättra och utöka laddinfrastrukturen i våra Dalakommuner). Invånarna kan bidra genom att ansvarsfullt följa de rekommendationer som ges inom olika områden.

MEDBORGERLIG SAMLING
7. Förstatliga skolan, det är förunderligt att lokala politiker skall styra barnens framtid.

8. Statlig, kommunal eller privat?

9. Malung måste dra sitt strå till stacken genom att tillåta den planerade vindkraften.

SOCIALDEMOKRATERNA
7. Vi följer den läroplan som fastställts 2011 med stadieindelning. Nu behöver vi stärka många funktioner i skolan. Det särskilda stödet har tidigare blivit likställt med elevassistenter som följer individen, istället för utveckling av elevgrupper och lärare med stöd av specialpedagoger. Vi ställer om mot tillgänglig lärmiljö för att eleverna ska få en optimal utbildning. Vi behöver jobba för en modern skola i Malung. Den ska vara skapad för vår tids lärande och resurser.

8. De flesta nya jobben skapas inom de små och medelstora företagen. Både besöksnäringen och tillverkningsindustrin är viktiga motorer i kommunens utveckling. Besöksnäringen har en stor potential att fortsätta att öka sysselsättningen och bidra till den gemensamma välfärden. För att besöksnäringen ska kunna växa ytterligare krävs satsningar på både vägar och järnvägar men även i utbyggnad av VA-verksamhet samt elnätet. Offentlig sektor har ett särskilt ansvar att skapa trygga jobb med goda arbetsvillkor. Det gäller också när vi upphandlar varor och tjänster. Kommunen ska se till så att upphandlade företag och deras underleverantörer följer svenska kollektivavtal.

9. Vi jobbar med utveckling av infrastrukturer som kan underlätta för invånarna/besökare att göra bra miljöval. Vi jobbar för en ökad kollektivtrafik och ser en järnväg till Sälen som ett av målen i detta arbete. ”Den gröna vägen”, ett elladdnings- och förhoppningsvis senare även ett vätgassystem för tunga fordon till och från Sälen är något som bidrar till att minska utsläppen. Vi behöver som invånare bli ännu bättre på att sortera vårt avfall.

MODERATERNA
7. Precis som för de flesta är det viktigt med en stabil och trygg plattform att stå på, detta skapar man inte genom tillfälliga lösningar som moduler och inhysning i tillfälliga lokaler. Politiken ska sätta tydliga mål och skapa de bästa förutsättningarna för att Malung/Sälens skolor ska bli Sveriges bästa.
Barnens behov ska alltid vara i centrum och pedagogerna ska föreslå lösningarna! Bättre arbetsmiljö i skolan!

8. Detta är till stor del inte en lokal fråga eftersom samma regler ska gälla för alla oavsett var man bor. Men kommunen måste ta ett stort ansvar och se till att de som står långt från arbetsmarknaden får en möjlighet att komma in.

9. Vi måste arbeta för att få tillbaka persontrafiken på Västerdalsbanan! Kollektivtrafiken i hela Västerdalarna måste bli bättre så det finns alternativ till bilen för arbetspendling.

SVERIGEDEMOKRATERNA
7. I grund och botten så är vi positiva till stadieindelningen då vi både tror och anser att den är bra för eleverna. Däremot så ställer vi oss frågande till hur den planeras att genomföras. Vi befarar bl.a att de nya tillfälliga barackerna på Blomsterbäcken kommer bli lika bestående som de idag 18 år gamla ”tillfälliga” barackerna som redan står där. Vi anser inte heller att det är lä mpligt att skicka mellanstadiets elever till gymnasieskolan.

8. Kommunen har hittills gjort ett bra jobb med att lyckas attrahera nya aktörer att etablera sig i kommunen. Vi ämnar fortsätta på denna bana men vill göra ännu mer för att stärka och möjliggöra för redan befintliga företag att expandera och utvecklas.

9. I en glesbygdskommun som denna med långa avstånd och låga invånarantal vilket försvårar förutsättningarna för en mer tillgänglig kollektivtrafik så är det svårt för den enskilde individen att t.ex. hoppa över bilen. Bra och säkra gång och cykelvägar i kommunen ökar dock möjligheten för invånarna att dra sitt strå till stacken.

LANDSBYGDSPARTIET
7. Med bra skolor i hela kommunen kan vi locka och behålla barnfamiljer och pedagoger. Om skolan ska omstruktureras ska skolans personal vara involverade i beslutsgången. Konsekvensanalyser måste ligga till grund för beslut och beslutsunderlag ska vara öppna för alla att ta del av. Fokus i denna fråga ska ligga i barnens bästa.

8. Det vi kan göra i kommunen är att skapa förutsättningar för många små företag.

9. Vi kan värna naturen, verka för ett ansvarsfullt skogsbruk i egna skogar. Bevara våtmarker som binder kol. Stoppa vindkraften som leder utvecklingen åt fel håll. Vi kan skapa förutsättnigar för hållbara kommunikationer, t.ex. göra det enkelt att cykla. Kommunen kan i första hand göra sina inköp lokalt. Genom kultur- och naturturism kan vi visa upp ett hållbart nyttjande av våra naturresurser och kanske påverka besökare att ifrågasätta konsumtionssamhället.

Dela inlägget

Relaterade inlägg