Inför valet 2022 – Del 4

Malungsbladet har pratat med samtliga representerande partier i Malung-Sälens kommun. Vi har samlat in frågor från er läsare och ställt dem till kommunens politiker. 

10. Malung-Sälens kommun är en av de största och längsta i hela Sverige. Hur ska servicen tryggas så att man kan bo kvar både som barnfamilj eller äldre i byar som Sörsjön eller Tyngsjö?

11. Vår kommun har en av Europas största turistnäringar inom kommunen. Hur kan hela kommunen få glädje av möjligheterna som Sälenområdet inbringar?

12. Vår kommun är en av Sveriges största skogsägare, med stora ekonomiska värden. Hur ska de förvaltas framåt? Sälja av delar? Eller behålla och utveckla?

VÄNSTERPARTIET
10. Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var de bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, bra bredband, närvarande poliser och att posten ska fungera.

11. Redan idag genererar Sälenfjällens turism stora belopp till kommunen. Dock önskar vi alla att mer hamnade hos kommuninnevånarna. Så bland annat vill vi att man utreder om det finns möjligheter att införa en ”bäddpeng” i Sälen. Näringen skulle avsätta ex. 10 kr/bädd och år för att stödja infrastrukturen i kommunen.

12. Kommunen bör behålla sitt skogsinnehav. Det handlar även om att restaurera och bruka naturresurser på ett mer ekologiskt långsiktigt hållbart sätt. För vår del betyder det att ställa om skogsbruket till mera naturnära kalhyggesfria metoder. Skogen har även stora sociala och kulturella värden. Dess betydelse för rekreation, turism, friluftsliv och undervisning är omfattande. En långsiktigt hållbar skogspolitik som värnar de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena förutsätter att bärkraften för skogen som ekosystem bevaras.

LIBERALERNA
10. Vi liberaler i Malung-Sälens kommun arbetar för en positiv utveckling i kommunens alla byar genom att främja näringsidkares, organisationers och föreningars initiativ.
Bifogar länk:
Bygdepolitiskt program antaget på Liberalernas landsmöte 2021
bo-och-leva-i-hela-landet-bygdepolitisk-rapport.pdf (liberalerna.se)

11. Hela kommunen har sedan lång tid fått glädje av möjligheterna som Sälenområdet inbringat. Och fortsätter vi med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete så kommer vi att kunna glädjas och ha nytta av det i lång tid framöver.

12. Vi ställde oss bakom kommunens skogsstrategi i sin helhet, som antogs i kommunfullmäktige hösten 2021, vi står bakom den fortfarande.
Bifogar länk:
SkogsstrategiMalung-Sälen220513.pdf (malung-salen.se)

CENTERPARTIET
10. Viktigt att arbeta med att hela kommunen ska leva utifrån sina förutsättningar, olika typer av servicepunkter blir här viktiga nav i lokalsamhället.

11. Samarbete mellan alla former av näringsliv är en av nycklarna. Fortsätta använda Sälenfjällen/besöksnäringen som en hävstång för utveckling i hela kommunen.

12. Behålla och utveckla.

MEDBORGERLIG SAMLING
10. Att skolor får verka i byar, där det varit tidigare. Man kan bussa elever. Det skulle öka inflyttningen m.m.

11. Se till att trafik som bil, järnväg går genom Malung.

12. Behålla och utveckla.

SOCIALDEMOKRATERNA
10. Det är viktigt för oss att hela kommunen utvecklas. Vi jobbar hela tiden för att stödja våra byar som ligger en bit från centralorterna. Det vi hittills gjort har varit att vi verkat för utbyte av vägbelysning i byarna och möjliggjort för att enskilda ska kunna ansluta till fiber ut i varje by. Vi tycker det är viktigt att kommunen och Malungshem har kvar sina fastigheter i byarna, för möjligheter till boende, träffpunkter och depåer för böcker m.m. Vi anser även att det är viktigt att kommunen genom sitt ägande av t.ex. tomtmark kan stödja utvecklingen av eventuella byggnationer i byarna. Vi anser också att det är viktigt att stödja de lokala företagarna och föreningarna som jobbar för utveckling av byarna.

11. En stark besöksnäring gynnar hela kommun. Ett gott samarbete mellan kommunen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Destination Sälenfjällen bidrar till att vi blir en stark kraft tillsammans. Infrastrukturfrågorna är en gemensam viktig fråga, ökad polisiär närvaro en annan. Växande företag skapar fler arbetstillfällen som leder till fler invånare och större skatteintäkter. Det gynnar oss alla.

12. Vi är positiva till att kommunen är en stor skogs/markägare och anser inte att kommunen ska sälja av skogen. Den är en stor tillgång och ska vårdas och utvecklas inför kommande generationer. Vi anser att kommunen ska äga tomtmark i hela kommunen som underlättar för etableringar, verksamhetsutveckling och möjlighet för byggnation av bostäder. Ägandet av mark ger större frihet att forma kommunens egen utveckling. Självklart ska kommunen byta, sälja och köpa mark för att effektivisera skogsbruk-
et och förvärva strategiska områden för framtiden.

MODERATERNA
10. Kommunerna måste bli bättre på att samverka! Många av de mindre orterna har motsvarande små orter på andra sidan kommungränsen. Om vi tar Sörsjön som exempel,så ligger nornäs mfl byar på Älvdalssidan. Om vi blir bättre på att samverka med grannkommunerna så går det nog att hitta en gemensam lösning för de flesta småbyar.  

11. En stor del av kommunen har redan glädje av turistnäringen eftersom flera företag även från södra delen har en betydande verksamhet i Sälen eller har tankande/laddande kunder. Men vi kan bli bättre på att marknadsföra naturen och fjällen. Med Västerdalsbanan och flygplatsen finns stora möjligheter att få företag att etablera sig här. 

12. Behålla och utveckla är enda alternativet om nästa generation ska ha samma nytta av den som vi.

SVERIGEDEMOKRATERNA
10. Vi borde nyttja bokbussen till ännu mer service samt utöka antalet turer. Nyttja AME för mer service till äldre personer med behov utav hjälp. Om efterfrågan finns så bör vi även se över möjligheterna för digitala distansutbildningar. Vi bör även se till att fiberutbyggandet fortsätter så att det verkligen når ut till så många som möjligt.

11. Försöka göra kommunen attraktiv samt uppmuntra företagen till att erbjuda fler åretrunt-tjänster och således få fler att bosätta sig samt betala skatt i kommunen bl.a. genom att bygga fler attraktiva boenden som attraherar människor att flytta hit. Idag finns subventionerade skipass samt andra erbjudanden för oss kommuninvånare men kanske kunde ännu mer göras på detta område? Sälenfjällen är ju idag grundpelare för många företag i kommunen.

12. Vi bör förvalta och förädla skogen, att sälja av den är en kortsiktig lösning och intäkterna ifrån försäljning riskerar att försvinna i den dagliga driften. Genom kommunens stora skogsinnehav så erbjuds även jaktintresserade att bedriva sitt intresse trots avsaknad utav egen jakträtt.

LANDSBYGDSPARTIET
10. Vi nöjer oss inte med att folk ska bo kvar, vår ambition handlar även om inflyttning. Skolor, vård och omsorg i hela kommunen leder till att vi blir en attraktiv kommun. Småföretagande ska gynnas, kommunen ska vara attraktiv arbetsgivare, att jobba på distans för kommunen bör vara en självklarhet i vår vidsträckta kommun.

11. Många fjällturister kommer att välja att göra utflykter till andra delar av kommunen när vi börjar marknadsföra fler alternativ, vår satsning på småföretagare handlar om detta. Vi vill driva frågan om fastighetsskatten; den ska stanna i fastighetens hemkommun istället för att hamna där ägaren hör hemma, som den gör med dagens regelverk. Kommunen har stora kostnader för den samhällsser vice som även turisterna utnyttjar utan att betala för den. Vi vill diskutera fler verktyg för att kommunen ska öka sina intäkter från fjällområdena. T.ex: Hur får vi fler anställda i turistnäringen att mantalsskriva sig i kommunen? Betalar fastighetsägare i fjällen avgifter för vatten, avlopp och avfallshantering i relation till sitt utnyttjande? Finns det någonstans man kan lägga en liten avgift som inte märks för varje enskild turist men som skulle göra stor skillnad i kommunens budget?

12. Vi ska behålla och utveckla skogen för vår skull och kommande generationer som också ska ha nytta av den. Vi ska inte förstöra mer skog med vindkraft. Vi ska bedriva ett hållbart skogsbruk där våtmarker bevaras och skyddas. Natur- och kulturturism är populärt och växer, här ser vi en enorm utvecklingspotential, många småföretagare kan ha nytta av våra gemensamma naturtillgångar.

Dela inlägget

Relaterade inlägg