Inför valet 2022 – Del 5

Malungsbladet har pratat med samtliga representerande partier i Malung-Sälens kommun. Vi har samlat in frågor från er läsare och ställt dem till kommunens politiker. Det här
är sista delen inför valet. Du röstar väl?!

13. En uppluckring kring strandskyddet skulle kunna ge fler chansen att förverkliga sin
dröm att bygga och bo nära vatten. Vår kommun har enormt mycket strandlinje. Hur tänker ni kring det resonemanget?

14. Bullsjöns camping är idag ägt av ett kommunalt bolag. Hur ser ni på att arrendera
ut camping till privat regi istället?

15. Fler och fler vill bosätta sig på landsbygden, hur kan vår kommun bli bättre för att
locka fler att flytta hit?

16. Borde kommunen satsa hårdare för att få igång persontrafik på Västerdalsbanan igen, även om kommunen måste bistå med ekonomisk stöttning för att skynda på processen?

VÄNSTERPARTIET
13. Både stränderna och vattnet utanför omfattas av allemansrätten och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen. Utan strandskyddet skulle vi inte kunna bada, fiska, surfa, åka skridskor eller vandra på stranden på samma sätt som idag.  Tack vare vårt strandskydd har vi orörda stränder som sjuder av liv. Men när ett område väl bebyggs går det inte att vrida tillbaka klockan – ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för friluftsliv och natur. Strandskyddet är ett bra skydd mot effekterna av extrema skyfall och översvämningar, eftersom reglerna styr bort ny bebyggelse från den riskabla vattenlinjen.

14. Bullsjön bör fortsätta drivas av kommunen.

15. Att vara en kommun som bryr sig om varandra. Där kulturen, fritiden, skola, vård och omsorg ligger i framkant för rättvisa och jämlikhet.

16. Att få igång persontrafiken på Västerdalsbanan är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor. Både kommunalt, som regionalt och på riksplanet. Så kommunen borde lägga, både tid och pengar på denna fråga.

LIBERALERNA
13. Strandskyddet som hindrar byggande måste bli mer flexibelt. Strandskyddet ska mjukas upp och decentraliseras genom att kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. I områden där exploateringstrycket bedöms som exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger ska fortfarande ett strikt strandskydd tillämpas.

14. I princip har vi inget emot det.

15. Fortsatt arbeta för att ekonomi och driftsbudget ska hållas i balans och vara långsiktigt hållbar. Underlätta bostadsbyggande i alla former och se till att skola vård och omsorg håller en god kvalité. Lägga kraft på de globala målen för hållbar utveckling.

16. Kommunen stödjer Destination Sälenfjällens utredning om järnväg till Sälen. Arbetet med Västerdalsbanan skall fortsätta med visionen persontrafik och en framtida förlängning till Sälen. Om vi i framtiden ska få tillbaka persontrafiken, så kommer vi vara tvungna att stötta processen både med pengar och hårt arbete.

CENTERPARTIET
13. Centerpartiet leder och driver denna fråga att det ska bli lättare att bygga intill vissa vattendrag.

14. Ägarförhållanden är inte det viktiga, det som är viktigt är att det finns en camping som fungerar på ett bra sätt.

15. Förutsättningar måste ges för tillväxt som i förlängningen genererar ökade intäkter. Vi måste bli bättre på att marknadsföra och tala om vad vi har att erbjuda i vår kommun. I och med pandemin upptäckte fler att det går att bosätta sig på landsbygden och få tillgång till en sundare livsmiljö och samtidigt arbetspendla när det behövs, men då måste kommunikationerna fungera. Viktigt att den digitala allemansrätten fortsätter att utvecklas. Kommunen måste också kunna erbjuda olika boendealternativ för att ytterligare bemöta efterfrågan.

16. Centerpartiet driver frågan hårt för att den ska utvecklas i rätt riktning.

MEDBORGERLIG SAMLING
13. Det borde göras mycket enklare och mera tillåtet att bygga nära vatten.

14. Det vore bra, men bassängen bör vara i kommunens ägo och drift.

15. Att vi har bra service och att skatteslöseriet stoppas så att vi kan ha ex. bra vård med bra löner.

16. Det görs mycket men det finns flera och därför starkare bypolitiker i östra Dalarna som ser på sitt. Ett exempel var när regionpolitikerna Birgitta Sakredius KD och Ulf Berg M uttryckt att en järnväg upp till Sälen skulle gå genom Mora

SOCIALDEMOKRATERNA
13. Vi är positiva till en förändring av strandskyddet så att fler får möjlighet att bygga nära vatten.

14. Kommunen äger idag fastigheterna och marken vid campingen. Turistbolaget arrenderar campingen och ansvarar för driften. En välbesökt camping är bra för bl.a. handeln i centrum och en levande handel bidrar till samhällets utveckling. Därför tycker vi att det finns ett värde i att kommunen fortsatt äger campingen. Om utarrenderingen sedan sker till ett kommunalt bolag eller till någon privat aktör är inte det primära för oss. Det är den totala nyttan som avgör.

15. Bra kommunal service, en bra förskola och skola, ett rikt kultur- och föreningsliv samt möjligheten till arbete, även distansarbete, är viktiga faktorer för att man ska vilja flytta hit. Trygghet i form av låg brottslighet och närheten till allt förenklar livet för många och det är andra viktiga faktorer som vår kommun har att erbjuda.

16. Persontrafik på Västerdalsbanan är en oerhört viktig politisk fråga för oss. Vi, jobbar redan hårt för att möjliggöra återtrafikering. Godstrafiken var ett steg på vägen för att få tillbaka persontrafiken. Vi kan idag tänka oss att kommunen till viss del kan bidra med ekonomiska medel för att möjliggöra detta.

MODERATERNA
13. Ett bra förslag. Kommunerna bör få större möjligheter att peka ut de områden som är lämpliga för lättat/borttaget strandskydd.

14. Mycket positivt! Att driva camping är inget som faller under kommunalt åtagande och bör inte så heller ske. En förutsättning är dock att det finns någon som vill driva det annars bör kommunen ha det kvar.

15. Marknadsföra sig för att få fler företag att etablera sig i kommunen. Driva på för trafikplikt på flygplatsen och persontrafik samt utbyggnad av Västerdalsbanan så det är lätt att arbetspendla. Vara beredd att satsa på byar som får en positiv utveckling så dagis och skolor finns inom rimligt avstånd.

16. Ja!

SVERIGEDEMOKRATERNA
13. Vi tycker att det vore positivt med lättnader då det idag är relativt svårt att få tillåtelse att bygga nära vatten. Lättade strandskydd skulle underlätta möjligheten till att få bygga attraktiva boenden som i sin tur skulle uppmuntra människor att flytta hit.

14. Möjligheten att arrendera ut bör ses över då vi tror att det skulle kunna gynna kreativiteten och aktiviteterna på campingen och företagandet i kommunen.

15. Vi bör se till att marknadsföra oss på bra sätt bl.a. i de svenska storstadsregionerna men även i norra Europa samt Tyskland. Jobba på att skapa attraktiva boendemöjligheter samt jobba på att få upp attraktivitet på de kommu nala arbetsplatserna.

16. Vi ser det som någonting positivt att återigen kunna få till persontrafik på Västerdalsbanan speciellt om man kunde utöka den ända upp till Sälen. Vi ser gärna även att det isåfall finns hållplatser i byarna/orterna på vägen upp till Sälen.

LANDSBYGDSPARTIET
13. Detta är en riksfråga men vi tycker att kommunerna bör ha större inflytande.

14. Kommunen ska inte konkurrera med privata näringsidkare, så det bör arrenderas ut.

15. På det här området kan vi verkligen ligga i framkant! Vi kan locka med rekreation och en livsmiljö som präglas av natur, tystnad och stillhet, jakt och fiske. Allt detta förutsätter förstås att vi stoppar vindkraftsutbyggnaden. Vi erbjuder skolor, vård och omsorg i hela kommunen samt bra förutsättningar för småföretagare. Kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare, det bör vara möjligt för kommunanställda att jobba på distans inom kommunen. Vi bör bygga hyresrätter och attraktiva seniorboenden för äldre för att göra hus och gårdar tillgängliga för den yngre generationen.

16. Vi är positiva till persontrafik på Västerdalsbanan, det skulle gynna arbetspendling till bl.a. Vansbro som har stort behov av arbetskraft. Vi måste prioritera rätt områden i kommunens budget, det vore toppen om vi även fick plats med detta.

Dela inlägget

Relaterade inlägg