Inför valet 2022 – Del 2

Malungsbladet har pratat med samtliga representerande partier i Malung-Sälens kommun. Vi har samlat in frågor från er läsare och ställt dem till kommunens politiker. Vi kommer att publicera svaren på dessa frågor framöver, både i Malungsbladet och här på webben. Så håll utkik! Nedan hittar du de tre första frågorna, sen följer alla svaren från de olika partierna.

4. Gång- eller cykelvägar från centrum och ut i våra vidsträckta byar
(Utsjö, Vallerås, Gärdås, Malungsfors o.s.v.)

5. Äldreomsorgen? Hur kan man öka tryggheten för våra äldre? Sjukvården?
Hur kan sjukvården förbättras och vårdköerna minskas för oss på landsbygden?

6. Krigets påverkan? Integrationspolitik – hur ska nysvenskar få
hjälp att etablera sig i samhället? Hur ser ni på invandringen?

VÄNSTERPARTIET
4. Är något vi ser väldigt positivt på. Vi förstår att det kan stöta på vissa hinder i
fråga om markrättigheter och dylikt, men frågan borde utredas snarast. Genomfart Yttermalung bör prioriteras före cykelbanor.

5. Äldreomsorgen är en prioriterad fråga för oss. Att utöka personaltätheten och ge de anställda tid att umgås med de äldre är viktig ur trygghetssynpunkt. Kortare arbetstid och arbetstidsmodeller som erbjuder tid för vila och återhämtning kan stoppa tappet av kvalificerad personal och underlätta för rekrytering av ny personal vilket ökar tryggheten. ”Nyöppna” en demensavdelning på Kringlan eller Skålmogården.
Inom sjukvården så vill Vänsterpartiet bland annat fortsätta utbyggnaden av mobila team i samverkan med kommunerna. Detta kan också avlasta akutmottagningarna och minska på köerna för dem som behöver akutmottagningens resurser. Vårdcentralerna ska ha längre öppettider. Sjukvården är en fråga för Regionen och Staten.

6. Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det kräver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad. Kommunen måste medverka till en bättre integration av ”de nya svenskar” som kommer till vår kommun. Vi behöver förbättra vårt mottagande av våra nya kommuninnevånare, så att de får bättre kunskap och förståelse för hur det fungerar här. Vi som är uppvuxna här behöver också lära oss mer om de nyanländas bakgrund. Ömsesidig förståelse bäddar för en bättre integration. Med bra integration och utbildning/ praktikplatser kommer de nyanlända att vara ett bra tillskott i vår kommun. ”De nya svenskarna” skall ha rätt till en bra SFI-undervisning, som anpassas till vars och ens utbildningsnivå. Tyngdpunkten, förutom att lära sig det svenska språket, skall ligga på att lära sig hur det svenska samhället fungerar, och att lära sig om den svenska lagstiftningen. ”De nya svenskarna” skall få en god inblick i svenskt arbetsliv och en kontinuerlig träning i det svenska språket, bland annat genom att, där det är möjligt, anordna praktikplatser dels i den kommunala verksamheten, dels aktivt arbeta för att hitta praktikplatser hos privata arbetsgivare. Hemspråksundervisningen i våra skolor skall vara av god kvalitet, då flerspråkig arbetskraft är och kommer än mer att bli efterfrågade i vårt samhälle. Skolan ska ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning.

LIBERALERNA
4. Vi behöver arbeta för att förbättra förutsättningar för cykling i hela kommunen, med fokus på trygghet och säkerhet för alla typer av cyklar.

5. Vi måste rusta äldreomsorgen för det ökade antalet äldre. Om vår kommun även i framtiden ska kunna erbjuda våra äldre en värdig ålderdom, så kommer det att krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder. Liberal sjukvårdspolitik fokuserar alltid på individens förutsättningar och utgår ifrån dennes behov. Därför vill vi se en patientnära vård, med fasta kontakter inom både allmänvården och specialistsjukvården. Fler kollegor behövs på sjukhus och vårdcentraler i hela landet. Arbetsvillkoren för de som är verksamma i vården behöver förbättras avsevärt. Bättre lönemöjligheter och arbetsvillkor och fler kollegor är vad som behövs, inte kortsiktiga satsningar som försvinner i administrativa kostnader.

6. Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen. Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Därför har vi en plan för att bryta utanförskapet. Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Idag hamnar många nya svenskar i bidragsberoende och vi går miste om deras potential. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler. Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. I vissa förorter dominerar andra normer och regler än våra demokratiskt beslutade. Det ska motas tillbaka. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

CENTERPARTIET
4. På initiativ av Centerpartiet inleddes detta arbete redan på 90-talet.

5. Personalbrist råder i hela landet och måste ha högsta prioritet även i vår kommun. Kompetensutveckling, arbetsmiljö och lön är mycket viktiga bitar som måste prioriteras för att få behålla bra personal.

6. Viktigt att nysvenskar kommer igång i samhället så snart som möjligt och där är språket en av nycklarna för att kunna tillgodogöra sig övriga kunskaper.

MEDBORGERLIG SAMLING
4. Är Yttermalung glömt? Man brukar glömma Yttermalung.

5. Det stora skatteslöseriet måste bort.

6. En stor sak för lokalpolitiker att svara på.

SOCIALDEMOKRATERNA
4. Det är vi positiva till.

5. Vi har svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen samtidigt som de som jobbar inom vården arbetar deltid. Möjligheten till deltid är för många en trygghetsfälla. Det vi ser idag är kvinnor som tar ansvar för hem och familj istället för att få en fullvärdig lön och pension. Vi vill att de som kan ska jobba heltid och försörja sig själva nu och i framtiden. Med heltid som norm så får vi en bättre vård, arbetsmiljö och fler som kan leva på sin lön. De äldre i kommunen ska ha ett bra boende hela livet. Efter sjukhusvistelse ska man kunna få den hjälp man behöver i sitt hem. När det gäller sjukvården vill Socialdemokraterna satsa 100 miljoner extra på vårdcentralerna. Det ger möjlighet till ökade öppettider, mer personal och jämställd vård i Dalarna.

6. Människor som flyttar till Malung-Sälen och som stannar här är alla viktiga för vår utveckling. Många nyanlända står ofrivilligt utanför arbetsmarknaden. Ett viktigt fokus framöver är att nyanlända måste ges möjlighet till utbildning och arbete. Det är viktigt för att bli integrerad i samhället.

MODERATERNA
4. Frågan har varit upp i partigruppen vid ett antal tillfällen. Vi är överens om att det finns ett behov på ett flertal ställen. Dock har kommunen begränsade resurser. Skolan, äldreomsorgen och andra verksamheter inom sociala är i behov av investeringar och anpassningar, men på sikt önskar vi att möjligheten finns för satsningar på detta.

5. Problemet är inte lokaler som många verkar tro utan det är att hitta personal. Därför vill vi ge förutsättningar till en bra arbetsmiljö där personal och boende känner sig trygga och trivs. Personalen bör vara delaktig i verksamhetsutvecklingen och få ta ansvar, vilket kommer att underlätta rekryteringen av personal. Fortbildning inom ex vis demensvård är en självklarhet för att få ”växa” i sitt yrke. Dialogen mellan regionen och kommunen måste förbättras.

6. Under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. Alla har inte hunnit komma in i samhället. Det skapar problem som kriminalitet, trångboddhet och bidragsberoende. För att vända utvecklingen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik. För de som kommer till vår kommun är av största vikt att man så snart som möjligt får möjligheter att komma i sysselsättning. Det kan vara SFI eller mentorsprogram eller arbete.

SVERIGEDEMOKRATERNA
4. En bra ide att ha med i planeringen då det skapar säkrare framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter samt att det kan uppmuntra människor att cykla eller gå lite mer.

5. Äldreomsorgen och vården: Vi vill jobba för att kommunen säkerställer tillräckligt många boenden samt håller hög nivå på äldrevården. Med en bra fastighetsöversiktsplan kan man effektivisera med fler bra och fungerande boenden. Som kommun måste vi trycka på regionen mer om hur viktigt det är med mer lokal vård. Vi måste även verka för att ge vårdyrken högre status bl.a. genom att se över löner, schemaläggningar osv.

6. Krigets påverkan och integrationen: Kriget påverkar oss alla på olika vis och givetvis värst för de närmast drabbade. Vi ska självklart hjälpa så gott vi kan. När det kommer till integrationen och invandringen så är prio ett att lära sig det svenska språket och vi måste se över boendesituationen då det ur integrationssyfte är väldigt kontraproduktivt att klumpa ihop de invandrade individerna då detta bara skapar parallellsamhällen. Den invandrings- och integrationspolitik som vi nu fört i tiotals år har lett till att vi hamnat i en situation där vi idag både saknar lösningar och resurser för att få det att fungera.

LANDSBYGDSPARTIET
4. Detta är vi positiva till, det vore toppen att kunna gå och kunna cykla på ett säkert sätt till och mellan fler byar i kommunen.

5. Vi ökar tryggheten för våra äldre om vi har vård och boenden i deras närmiljö. Vårdcentralen bör vara öppen även kvällar och helger för att minska köer och stress. Man ska bli omhändertagen av kompetent personal som man kan kommunicera med. För att locka fler anställda till vården behöver vi erbjuda attraktiva tjänster, kompetensutveckling, bra ledarskap och arbetsmiljö. Vi har lättare att behålla och locka ny personal inom vården om vi är en attraktiv kommun även inom andra områden och erbjuder skolor i hela kommunen, livskvalitet och utvecklingsmöjligheter för människor och företag.

6. Invandring är vi positiva till under förutsättning att vi kan ta hand om de nyanlända på ett värdigt sätt. Byskolorna är bra för nyanlända barn, där är det lättare att integreras och lära sig språket än i stora skolor. Kommunen kan samarbeta med offentliga organisationer, företag och föreningar för att underlätta för vuxna att integreras och komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt behöver nyanlända lära sig svenska språket och vad vi förväntar oss av dem på arbetsmarknaden.

Dela inlägget

Relaterade inlägg