Små bestånd av invasiva arterna Jättebalsamin och Jätteloka i Malung-Sälen – ta bort dem om du har dem på din fastighet!

Små bestånd av invasiva arterna Jättebalsamin och Jätteloka i Malung-Sälen – ta bort dem om du har dem på din fastighet!

För ett par veckor sedan fick fastighetsägare i Dalarna som har växterna jätteloka och jättebalsamin registrerade på sin fastighet ett brev från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Brevet är en del av en informationskampanj om invasiva arter som Länsstyrelsen gör i sommar tillsammans med Naturvårdsverket.

Utskicket riktar sig till fastighetsägare som har arterna jätteloka och jättebalsamin på sin fastighet. Bakgrunden till vilka fastigheter som valts ut är att arterna finns rapporterade på webbplatsen: artportalen.se.

– Utskicket innehåller en uppmaning om att ta bort växterna. Brevet innehåller information om arten, hur den har rapporterats och länkar till Naturvårdsverket, där det finns mer information hur växterna kan tas bort på ett säkert sätt, säger naturvårdshandläggare Linnea Hedman Söderström vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Jättebalsamin. Foto: Länsstyrelsen, Dalarna.

I artportalen finns i dag fyra rapporter om jättebalsamin och två rapporter om jättelokan, i Malung-Sälen och bestånden är förhållandevis små.

Invasiva arter ses i dag som ett stort globalt problem då de konkurrerar ut den inhemska floran, och saneringen kostar samhället stora belopp varje år. EU:s förordning från 2015 reglerar hur 66 invasiva arter får hanteras. I Dalarnas län finns för närvarande fem arter från den listan – jätteloka, jättebalsamin, spridda förekomster av gul skunkkalla och smal vattenpest samt signalkräfta. Att de är med på EU:s lista innebär att det är förbjudet att importera och sälja arterna.


Även lupinen som är vanlig i Malung-Sälen är invasiv, men för denna finns ännu ingen lagstiftning för hur den ska regleras. I övriga EU ses den inte som lika invasiv, men i Sverige är den en stor konkurrent till den inhemska floran. Länsstyrelsens uppmaning är att även ta bort lupiner om man kan.

Parkslide är också en invasiv art som det finns mycket av i Sverige, dock inte i rikliga mängder på våra breddgrader. Parkslide är däremot besvärlig att bekämpa, det finns idag inga metoder som innebär att man får bort parkslide från sin mark på kort sikt. Vid bekämpning krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Man ska undvika grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp.

Jätteloka. Foto: Länsstyrelsen, Dalarna

– Vi vill också passa på att vända oss till alla som påtar i sin trädgård. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar. Därför är det viktigt att alla är uppmärksamma på invasiva arter i sin trädgård, säger Linnea Hedman Söderström.

Både jättebalsamin och jätteloka är sensommarblommor. För att få bort jättebalsaminen ska man dra upp den med rötterna, innan den fäller sina frön. Jättelokan är lite svårare att bemästra. Dels är den svår att skilja från vanliga lokor, dels kräver den ofta att rötterna grävs upp. Enklast är att avlägsna den innan den växt sig riktigt stor. Växtsaften i stjälkarna är nämligen väldigt giftig och i kombination med solljus kan den orsaka brännskador, vilket är anledningen till att man bör ha skyddskläder när man ska ta bort den.

När man tagit bort de invasiva växterna ska de slängas i brännart, väl förslutna i sopsäckar. Ska du åka med avfallet till din närmaste ÅVC får växterna inte slängas på lövtippen, utan ska placeras i brännbart. Det är inte heller tillåtet att skapa växttippar i närområdet då de lätt kan bli en spridningskälla för invasiva arter. Invasiva arter räknas som ett av de absolut största hoten mot den biologiska mångfalden.