Fyra nya naturreservat bildades i Malung-Sälen under 2020

Under 2020 bildades många nya naturreservat i Sverige och Dalarna var det län som bildade flest – hela 15 stycken. Fyra av dem ligger i Malung-Sälens kommun, alla i närheten av Lima. Totalt har Dalarna därmed fått 3250 hektar ny skyddad skog, 678 hektar utgörs av de nya Limareservaten.

Namnen på de nya reservaten är Grå-Larsknipen, Nysundberget, Risberget och Sörbäcken.

– Att alla reservaten hamnat just i Lima beror på att här finns mycket skog kvar som är värd att skydda. Att skydda områden som ligger i närheten av varandra ger också mer eftersom arterna då har större möjlighet att röra sig mellan områdena än om de ligger långt ifrån varandra säger Sarah Norling, som arbetar med områdesskydd på Länsstyrelsen i Dalarna.

Vem är det som avgör om ett område blir naturreservat eller inte?

– I första hand är det arbetsgruppen som jobbar med områdesskydd på Länsstyrelsen som jobbar med naturreservat. Vi jobbar utefter ”Nationell strategi för formellt skydd av skog”, det handlar alltså om att bevara skog som av olika anledningar behöver skyddas. Ofta handlar det om äldre skog som stått orörd länge med gott om gamla och döda träd som skapar livsutrymmen åt många sällsynta arter. Vi har även en regionalt anpassad strategi för vårt län som vi jobbar efter. Där väger vi alltid områden mot varandra, berättar Sarah.

Orkidén Knärot växer i Grå-Larsknipens reservat. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Vem tar beslutet om att bilda reservaten?

– Arbetsgruppen tar fram förslagen och sedan är det landshövdingen som skriver under beslutet och Naturvårdsverket finansierar reservaten, om markköp behöver göras eller om ersättning behöver ges till markägaren, förklarar Sarah.

Bild från det nya reservatet i Nysundberget. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Ett tiotal förvaltare runtom i Dalarna administrerar reservaten. Det innebär att de ser till att gränser märks ut tydligt, att skyltar sätts upp, att leder märks ut och så vidare. Förvaltarna åker runt bland reservaten framför allt under barmarkstider, men i fjällen även under vintertid för att inspektera dem. Ibland ingår även handgriplig skötsel av reservaten, oftast sker detta via upphandling av olika entreprenörer som utför de åtgärder som behövs. Det kan handla om att bygga spänger, broar eller utkikstorn. Ibland genomförs också naturvårdsbränningar (som görs för att efterlikna naturbränder) eller att såga ned träd som riskerar att falla över byggnader.

I ett av de nya reservaten i Malung-Sälen, Nysundberget finns under sommartid en vandringsled och även många stigar som tyvärr håller på att växa igen och därför kan vara svåra att följa.

– Leden i området kommer vi att underhålla. Är det någon som vill sköta om de andra stigarna i området får man göra det, efter samrådan med förvaltarna, säger Sarah Norling.

Granskog i Risberget. Foto: Jan Bengtsson

I Malung-Sälen finns även tre så kallade kommunala naturreservat, Eggarna (Yttermalung), Uvberget (Väster om Malungsfors) och Vasaloppsspåret. I de fallen är det kommunen själv som bildar, beslutar och förvaltar reservaten. Kommunen kan få 50 procents bidrag för att finansiera dessa reservat, till exempel för att köpa marken eller ge ersättning till markägaren som då inte längre kan bruka skogen. Generellt ligger de kommunala reservaten nära tätbebyggelse och är lätta att besöka, men undantagsfall finns.

När det gäller de nya reservat som Länsstyrelsen bildat tar siffrorna upp de reservat vars beslut blev gällande 2020, så några av dessa beslöts redan i januari 2019, vissa redan tidigare.

Bild från Sörbäckens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

GRÅ-LARSKNIPEN
Plats: Ligger 14 km sydväst om Rörbäcksnäs vid gränsen mot Värmland
Storlek: 168 hektar
Här finns bland annat så kallade mormorstallar att beskåda, liksom den sällsynta orkidén: Knärot.  

NYSUNDBERGET
Plats: 15 kilometer väster om Limedsforsen, längs med västra kanten av Tandövala naturreservat.
Storlek: 343 hektar
Här finns mycket död ved och de vedlevande svamparna fläckporing, gräddporing och rynkskinn. Vid Kladdens fäbod (som inte ingår i reservatet, men som ligger omsluten av detta) är sannolikt uppbruten under tidigt 1700-tal och förblev i drift till 1940-talet.

RISBERGET
Plats: 25 kilometer rakt väster om Lima
Storlek: 72 hektar
Reservatet ligger på bergen Storbrändan och Risberget och avslutas vid myrmarkerna nära Tisjön.
Risbergets fäbodar som ligger nära reservatet är något så ovanligt och intressant som en levande fäbod där djuren gått sedan trehundra år tillbaka, och korna släpps sommartid fritt på bete i skogen i reservatet. Med lite tur kan man träffa på Lavskrikan.

SÖRBÄCKEN
Plats: 1 kilometer söder om Lima
Storlek: 95 hektar
Här är artrikedomen påfallande med en mycket omfattande lista på noterade marksvampar, varav flera är ytterst sällsynta.

Mer information om respektive reservat finns på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg