Personalen för vägbygget i Lima är nu etablerad i Risätra gamla skola

Personalen för vägbygget i Lima är nu etablerad i Risätra gamla skola

Under några veckors tid har de som ska arbeta med vägbygget på sträckan Östra Tandö-Bu etablerat kontor i den gamla skolan i Risätra. Företaget Entry, som har totalentreprenaden för bygget, kommer att ha runt tio personer på platskontoret i skolan under hela projekttiden och upp emot trettio personer när brobyggnationerna sker. Än så länge har inte någon maskin börjat att arbeta med själva vägen, däremot har en skördare varit i gång för att avverka träd för breddning respektive nysträckning för den nya vägen.

Längs med den nya vägsträckningen har en hel del träd avverkats den senaste tiden.

Det förberedande arbetet inför byggstarten har också inneburit att man monterat ned de belysningsledningar, med tillhörande stolpar, som stått längsmed vägen. När den nya vägen är klar kommer all belysningkabel att ligga nedgrävd i marken. Man har även rivit något hus och flyttat ett för att ge plats till den nya vägsträckningen. Några uppläggningsplatser för material är också skapade. I de fall där bullernivån för vägbygget har bedömts bli störande har fasadnära åtgärder erbjudits till fastighetsägaren.

Stefan Fors, Entry

– Arbetet är igång även om det kanske inte syns, eftersom vi inte börjat arbeta på själva väg 66 ännu, men det kommer vi enligt plan att börja med inom den närmsta veckan, säger Stefan Fors, projektledare på Entry.

Lars-Erik Håkansson, Trafikverket.

– Vid projekt som detta har vi ett informationsmöte för allmänheten inför byggstart, någon form av öppet hus. Vi ser det som väldigt viktigt ha en bra dialog med de närboende. Ett möte var planerat även inför byggstart för detta projekt, men så blev det inte, eftersom vi inte får samla folk på en och samma plats på grund av pandemin, säger Lars-Erik Håkansson, som är Trafikverkets projektledare för bygget.

Vykort som sänts till de boende längs med vägsträckningen.

Istället har man försökt att informera om projektet för boende efter den aktuella sträckan, genom att skicka ett vykort som hamnade i brevlådorna för någon vecka sedan. Ytterligare ett vykort har hamnat hos de som bor på omledningssträckan, på västra sidan av Västerdalälven. Om någon vill informera sig ytterligare om bygget finns en mycket matnyttig hemsida, länkad från Trafikverket.

Sju kilometer väg - i ritningsform.

Sträckan som ska byggas om och byggas ny är sju kilometer. Den kommer att innehålla två broar av betong för gång- och cykeltrafik, samt två så kallade rörbroar över vattendrag. Av de 7 kilometrarna kommer 2,5 kilometer att vara i en helt ny sträckning och 4,5 kilometer är den gamla vägen som ska rustas upp.

Uppläggningsplats för material, bakom Risätra skola.

– Det är stor skillnad på att till exempel bygga denna väg, jämfört med ”Förbifart Dala-Järna” i och med att man där byggde i princip en helt ny sträckning. Denna väg kräver en helt annan planering med tanke på hur vi behöver ta hänsyn till trafik och boende, berättar Lars-Erik.

– Den dagliga trafiken runt bygget kommer att vara den största utmaningen. Trafiken måste kunna flyta på åt vardera håll. Vi har tillstånd att delvis stänga av trafikflödet, med vid tre tillfällen kommer vi att stänga av helt och leda om trafiken till västra sidan av älven, säger Stefan.

Det här med omledning av trafik är inte helt lätt och just nu är en arbetsgrupp tillsatt som jobbar enbart med denna fråga. Man måste ta hänsyn till bussarnas linjetrafik, färdtjänst, personal som måste ta sig fram till sina jobb och så vidare. Dessutom måste man möjliggöra för de som bor på den avstängda sträckan, att de tar sig från och till sina hem. Detta spindelnät är komplicerat och kräver diverse tillstånd och överenskommelser med markägare för att fungera.

Skördaren avverkar en gran utanför Sixten Jernbergs restaurang i Limedsforsen.

Det tre omledningarna i Lima är planerade till kommande hösten och vår. Den sista omledningen väntas bli hösten 2022. De är anpassade i tid för att passa det höga trafiktryck som råder på vägsträckan under högsäsongerna i Sälenfjällen.

Omledningarna innebär att man måste stänga av väg 66 ungefär 40 dagar åt gången.

– Syftet med avstängningarna är att det blir lättare och snabbare att passera, än om man skulle behöva passera genom bygget. Det handlar om säkerhet både för de som arbetar på bygget och för de som ska passera. Under avstängningarna kommer vi att kunna jobba mer effektivt, säger Lars-Erik.

Även i Östra Lillmon har träd fällts för att ge plats till den nya vägen.

Den första avstängningen kommer att bli i södra änden av bygget, i Östra Tandö.

De stora effekterna som den nya vägen kommer ge är bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten uppnås dels genom nya C-korsningar som har ett fält för vänstersväng, dels genom att man minskar antalet direktutfarter från fastigheter.

– Att minska utfartsvägarna och skapa säkrare sådana är ytterligare en utmaning. Där är det också viktigt med en bra dialog med de boende, ambitionen är att folk ska bli nöjda med de nya lösningarna, hoppas Stefan.

– Om vi nu inte kunde ha en träff med de boende innan bygget så hoppas vi på att kunna ha en när det hela är klart, till sommaren 2023, om allt går enligt plan, avslutar Lars-Erik.

Den röda ladan längst till höger i bild, stod tidigare på andra sidan vägen.