Grannarna kritiska till det nya polishusets placering: Det finns andra alternativ!

Grannarna kritiska till det nya polishusets placering: Det finns andra alternativ!

Planen är att ett nytt polishus ska börja byggas nästa år i Sälens by. Det är en stor satsning som ses som positiv från de flesta håll, men det finns även de som inte är fullt lika begeistrade över den tänkta placeringen, strax norr om centrumkärnan. Själva etableringen är bra, tycker de – men inte placeringen.

Det finns 13 sakägare (fastighetsägare) som berörs närmast av byggnationen av det planerade nya polishuset i Sälens by. Susanne Bergman, Per-Olof Persson och Hans Larsson är tre av dem och de tycker att information kring detta har varit knapphändig.

– I juni hölls en presskonferens när projektet lanserades och direkt efter det påbörjades arbetet, säger Hans Larsson.

– Personal har varit på plats och satt ut pinnar för kablar och gjort provmätningar i marken, som om allt redan vore klubbat och klart. Vem ska betala för det om det till slut visar sig att bygget inte blir av, undrar Susanne?

Per-Olof, Susanne och Hans på platsen framför det planerade nya polishuset. Högsta punkten på en av byggnaderna kommer att vara i höjd med den gröna skylten i bakgrunden.

Flertalet listor med yttranden har lämnats in som beskriver vad de och flera andra med dem vill ändra i planerna, men de har inte fått någon respons. De kan inte överklaga förrän nästa samrådstillfälle, som äger rum innan bygglovet beslutas. Men de har sett hur förberedelserna ändå redan är igång.

– Många tror att det primärt handlar om att vår utsikt förstörs, men det gör det inte enbart! Vi tycker att man bygger sönder byn. Bussarna kommer inte att ta sig fram, handelsområdet i centrum blir av med sina parkeringsplatser – var ska alla turister parkera då? Och var ska de som behöver besöka vårdcentralen ta vägen med sin bil? Dessutom är det en säkerhetsfråga för skolan och barnen som inte kommer få tillgång till gångbanor. För att inte tala om hur det blir om 10-20 år när fjället är än mer utbyggt. Det känns som ett hafsverk, säger Hans Larsson.

– Det talas om att polisen vill vara mer tillgängliga och det blir de i och med det nya polishuset, men varför säger de då samtidigt att vi ska göra så mycket ärenden som möjligt via nätet, undrar Per-olof.

Ritning över de tre (gul färg) nya byggnader som det nya polishuset väntas innefatta.

De menar att polishusets placering inte kommer att lämna utrymme för några eventuellt nya företagsetableringar, eftersom inget utrymme kommer finnas kvar i centrum och de är därmed rädda för att ”allt” försvinner upp på fjället, vilket får till följd att byn dör. Bygget består av tre huskroppar i olika höjder, där den högsta blir tre våningar hög, ca. 15 meter.

Andra alternativa placeringar har diskuterats i processen, till exempel ett läge precis söder om centrumkärnan, mellan rondellen och centrumhusets parkering. Polisen menar att området är för smalt.

En alternativ plats för den nya polisstationen är precis söder om byn. Polisen menar att det är för smalt.

– Jag har tagit ut kartor över området och mätt och sett att det får plats, säger Susanne. Vi har nu också hittat ytterligare ett alternativ som vi var säkra på att polisen och kommunen kollat upp, men det visar sig att man inte har det, vilket är väldigt underligt, tycker Susanne.

Det alternativa området ligger någon kilometer söderut, längs riksvägen i Östra Långstrand, precis bredvid ett ambulansgarage. Utryckningsskylten står redan på plats.

– Trafiksäkerheten är en helt annan på det området, området är betydligt större där, än här inne i byn och det är därmed utvecklingsbart om man i framtiden behöver bygga ut eller om fler vill etablera sig runtomkring. Jag har varit i kontakt med markägaren och hen är villig att sälja, säger Hans.

Ett tänkbart scenario är enligt grannarna att polisstationen i Malung och kanske till och med den i Mora, får en försvagad roll gentemot Sälen i framtiden och de ställer sig frågande till vad kommuninnevånarna tycker om det.

– Vi ser inget problem med att polishuset ligger en liten bit utanför byn, är inte det bättre för alla, säger Per-Olof undrande

• Det nya polishuset beräknas innefatta 21 nya helårstjänster.

• Andra instanser såsom Länsstyrelsen och Trafikverket har lämnat yttranden om saker som behöver omprövas innan eventuell byggnation. Det finns synpunkter på hur trafiksäkerheten måste stärkas upp och hur byggnadens ytterväggar måste byggas för att vara lämpade för att farligt gods ska kunna passera.