Fiskarhedens Trävaru AB bantar transportavståndet för inkommande virke: I månadsskiftet börjar vi såga grantimmer

Fiskarhedens Trävaru AB bantar transportavståndet för inkommande virke: I månadsskiftet börjar vi såga grantimmer

Fiskarhedens Trävaru AB, eller ”sågen” som man säger i folkmun här i dalgången är ett av Sveriges största sågverk. För att kunna förse sågverket med timmer måste man ha en organisation med personal som har skoglig kompetens, som kan köpa in det. Tillgången till kvalitativt timmer i företagets upptagningsområde, som utgörs av Dalarna, Värmland och södra Härjedalen är god. För att skogen även i framtiden ska hålla hög kvalitet erbjuder Fiskarheden skogsägarna hjälp med allt från rådgivning, skogsförvaltning, skogsbruksplan, certifiering, gallring, slutavverkning och skogsvård som markberedning, plantering och röjning. Sanningen är alltså att ”sågen” faktiskt är ganska mycket mer än just ett sågverk.

Fiskarheden använder sig av egna underentreprenörer när de underhåller skogsägarnas skiften.

– Vi har 12 avverkningslag och 12 timmerbilar i Dalarna, Värmland och Hälsingland och vi hjälper till med allt det som skogsägaren behöver, säger Marcus Hebert, som fram till nyligen arbetat som transport- och produktionsledare, men som i dagarna övergår till en tjänst som virkesinköpare i Transtrand, Lima och Borlänge.

Marcus Hebert är ny virkesinköpare på Fiskarheden.

På timmerterminalen bakom lagerbyggnaderna, väster om riksväg 66, rullar den ena efter den andra timmerbilen in och lossar sin last i stora vältor, vars färg antagit en gråaktig ton de senaste veckorna. Det har dock inte med att virket på något sätt påverkats av vädret eller liknande, att göra. Det är helt enkelt ett annat trädslag. Marcus förklarar:

– Sedan början av 2000 har vi sågat etthundra procent furu, alltså tall. De vältorna som vi ser framför oss här består av grantimmer och barken på gran är gråaktig, jämfört med tallens rödbruna bark. Just nu fyller vi på vårt lager av gran så att vi får tillräckligt för att kunna ställa om produktionen till ett annat virkesslag.

Delar av grantimmerlagert på terminalen.

Magnus Larsson, företagets VD, berättar att man under en längre tid diskuterat att börja såga gran. Anledningen bakom denna förändring stavas: Transportoptimering.

– Tallen i närområdet räcker inte riktigt till att fylla behovet på Fiskarheden så istället för att transportera tall från områden som ligger långt bort köper vi in gran från närområdet. Transportavståndet har minskat, vilket är positivt ur miljö- och klimatsynpunkt, samtidigt som vi gynnar lokala skogsägare.

Granvirket kan enkelt skiljas från tallvirket genom dess ljusare färg och avsaknad av den mörkare och rödfärgade kärnan.

Fiskarheden har sedan länge köpt gran av lokala skogsägare och sålt den vidare till sågverk som sågat gran.

– Den rådande situationen längre söderut, där barkborren har gjort stora angrepp, gör att det finns ett överskott av gran i marknaden, vilket i sin tur gör det svårt för att oss att sälja dit. Det blir mer effektivt att vi istället sågar granen själva, konstaterar Magnus.

Magnus Larsson är VD på Fiskarheden. Foto: Fiskarheden

Omställningen i sågverket från tall till gran kommer att ske ungefär en gång i månaden. Det blir lite mer omständligt att hålla isär två trädslag i produktionen, men vinningarna med transporterna är större än omställningarna inne på industrin. Själva sönderdelningsprocessen ser likadan ut för båda träslagen, det som skiljer sig är sorteringen av kvaliteter.

– Det gäller att inte blanda trädslagen i vare sig sågning eller sortering och vi måste även se till att biprodukterna i form av flis och spån hålls isär. Det kommer säkert att uppstå detaljproblem som vi inte tänkt på, men det är alla inblandande medvetna om, fortsätter Magnus

Lossning på timmerterminalen.

Han tror att ungefär 15 procent, och möjligen ännu mer senare, av det som sågas på Fiskarheden framöver kommer att vara gran, vilket motsvarar 3-4 dagars sågning varje månad, innan man byter tillbaka till tall igen. När det gäller granen kommer man främst att satsa på den marknad som svenska hyvlerier utgör. Annat är det när vi pratar om furu, där 90 procent av produktionen går på export och Algeriet och Egypten är de enskilt största mottagarländerna.

Nyinköpt grantimmer.

Det är välkänt att kvalitén på tallskogen från det här området i Sverige är mycket bra. Detsamma gäller för gran och de facto för de flesta trädslag som växer just här.

– I den här regionen har vi relativt korta somrar, men ändå inte för korta. Det faktum att vi sällan får höga temperaturer gör att strukturen i veden blir bra, om vi förklarar det enkelt, säger Magnus.

– Tack vare att vi på Fiskarheden nu minskar antalet mellanhänder och bantar transportsträckorna när vi börjar såga gran, kommer vi kunna ge skogsägarna ännu bättre betalt för granen, än tidigare, avslutar Marcus Hebert.

Vattenångan stiger upp från torkanläggningen.