Frågorna om vindkraft, polishus och Jannesgården behandlades i extrainsatt kommunfullmäktige: ”Det är märkligt hur ledamöterna röstar för saker där de inte vet hur pengarna ska användas”

Som väntat röstade den politiska majoriteten för att inte använda det kommunala vetot i vindkraftsfrågan. Efter att acklamationen bedömts falla till majoritetens fördel, begärde oppositionen votering och med siffrorna 22 mot 12 var förslaget om att ej använda det kommunala vetot ett faktum. Planerna med en vindkraftspark på Ripfjället kan därmed fortgå och Länsstyrelsen utreder nu frågan vidare.

Avstånd mellan borden.

Lokalen för kommunfullmäktiges sammanträde denna gång var idrottshallen i Sälen, dit endast ledamöterna, en liten skara press och media, funktionärer från FRG samt åtta åhörare tilläts tillträde. Ingen fick äntra hallen utan att först sprita händerna och förses med visir och skoskydd – allt för att genomföra mötet utan minsta risk för smittspridning. Med någon minuts försening för att alla skulle hinna in i rummet öppnade ordförande Jörgen Norén (s) mötet och inledde med instruktioner till talare och deltagare hur mötet skulle genomföras. Varje talare måste sprita händerna innan de tar plats i talarstolen vars yta också spritas efter varje person som använt den. Avstånd ombads hållas vid förflyttningar till och från presidiet.

– Det här förfarandet kommer att ge fördröjningar, men vi vill genomföra det på ett säkert sätt, sa Jörgen Norén.

Mötets första fråga rörde vindkraften och debatten blev tämligen ljum, där alla partiers tidigare ståndpunkter och synvinklar bekräftades, utan nyheter. Det parti som lade fram det mest engagerade inlägget var SD, genom Johannes Jonsson, som ställde diskussionen på sin spets och frågade ledamöterna om det verkligen var demokratiskt att besluta om att inte använda vetot, när folkomröstningens resultat visade att majoriteten inte vill ha en vindkraftspark på Ripfjället?  

Med det i ryggen menade han att det var fel av kommunen att underteckna ett kontrakt som sträcker sig över mer än en halv människoålder och att de som röstat fram fullmäktiges ledamöter vid förra valet inte visste att de röstade för det här.

– Om vi nu binder oss att inte använda det kommunala vetot, så kommer vi inte att komma ur avtalet. Jag uppmanar därför de som tvivlar till att avstå från att rösta, sa Johannes i talarstolen.

Hans uppmaning fick dock inget gehör, då förslaget några minuter senare röstades igenom. De ledamöter som motsatt sig förslaget reserverade sig omgående för omröstningens resultat.

Visir, spritade händer och skoskydd på fötterna, på alla som befann sig i lokalen. Talarstolen spritades efter varje inlägg.

Nästa fråga upp till behandling var den om var det planerade polishuset i Sälen ska placeras. Alla partier verkade vara eniga när det gällde polishusets och dess framtida existens – man välkomnar mer än gärna fler poliser i kommunen, men däremot gick meningarna isär om var det ska placeras.

Hans Unander (s) hade förståelse för att det liggande förslaget inte är bästa lösningen för alla, men att det allmänna intresset i detta fall måste gå före de privata. Han förlitade sig på polisens bedömning att det är en bra plats att placera deras verksamhet.

Mikael Östling (m) blickade tillbaka till september 2019 när kallelsen till ett möte om detaljplan för nytt polishus i Sälen kom. Det gjorde honom glad, men när han sedan kom till mötet upplevde han att platsen redan var utsedd och att det inte fanns fler realistiska förslag. Han hade önskat att det funnits en förslagslåda med flera förslag till placering innan beslut, men nu saknades denna förslagslåda helt. Den politiska majoriteten menade att fler förslag har funnits och utretts men att detta förslag är det som polisen finner vara det bästa, för deras del.

Andreas Möllenberg (sd) påpekade att det ej råder enighet kring förslaget i byggnadsnämnden och han efterlyste också en konsekvensanalys. De yrkade på avslag i ärendet.

Förslaget till att placera polishuset norr om Centrumhuset röstades därefter igenom, efter votering.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Mikael Östling (m) tycker att fullmäktige tar beslut på för dåliga underlag.

Den tredje av mötets större frågor att ta beslut i, visade sig bli en ny och för flera ledamöter inte helt välkänd fråga om att investera i den anrika Jannesgården, i Malungs Centrum. Förslaget till kommunfullmäktige handlade om att tillstyrka en investering som ska anpassa byggnaden till en framtida företagsetablering. Det handlar bland annat om att tillgänglighetsanpassa byggnaden och att förbättra ventilationen.

Även i denna fråga var de olika partierna till synes helt överens om att det var positivt med en företagsetablering som beräknas generera några arbetstillfällen. Dessutom i en byggnad med en lång historia och som under många år stått oanvänd. Moderaterna hade emellertid yrkat på en tilläggspunkt till förslaget där de menade att de anpassningar som görs specifikt för den tänkta verksamheten ska avbetalas inom hyreskontraktets tid. Detta för att alla företag och verksamheter ska kunna konkurrera på samma villkor.

Hans Unander (s) framhöll att verksamhetsutövaren också kommer att investera från sina egna medel. Han litade också på att kommunens tjänstemän skriver bra avtal som innefattar det Mikael Östling (m) efterfrågade.

Under mötet framkom att det rör sig om en café- och bageriverksamhet som är tänkt att bedrivas i Jannesgården.

Efter votering beslutades att tilläggspunkten inte skulle antas.

Mikael Östling (m) sade efter mötet:

– Under mötet framkom tydligt att det bara var kommunstyrelsen som visste om vilken verksamhet som skulle bedrivas i Jannesgården. Därför är jag förvånad och tycker det är lite märkligt att övriga ledamöter röstade för investeringen utan att egentligen veta vad pengarna skulle användas till. Vi återkommer ständigt till den här frågan – att vi inte har tillräckligt med underlag innan vi tar beslut. Samma sak med polishuset. Många förslag som föreslås till fullmäktige är bra, jag säger inte annat, men vi är de som ska ta ansvar för de beslut som tas och jag anser att vi ofta har för dåligt underlag för att kunna ta besluten. Vi måste ha kontroll över hur vi använder pengarna.

Valurnan spritades efter varje avlagd röst.

Det drygt en timmes långa mötet avslutades med att välja en ny revisor. Efter en sluten omröstning, där urnan spritades mellan varje ledamots avlagda röst, stod det klart att den nya revisorn heter Sten-Inge Eriksson.

Dela inlägget

Relaterade inlägg