Kommunfullmäktige måndag 21a december 2020: ”Det bör finnas mer underlag när vi ska ta beslut, där vi ska kosta på någonting 2,5 miljoner”

På måndagskvällen hölls Kommunfullmäktiges sammanträde i Malung-Sälens kommun digitalt, där ledamöterna deltog via länk i teams-appen. De enda av mötets deltagare som fanns på plats på Orrskogen var presidiet. Under det drygt 2 timmar långa mötet avhandlades den 33 punkter långa dagordningen.

Mötet inleddes med en återredovisning från årets verksamheter från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och turistbolaget. Kommunchef Christina Holback kunde konstatera att kommunstyrelsen fått flera utredningsuppdrag under året, bland annat simhallsutredningen där ett första förslag väntas tidigt under våren 2021. Christina berättade även att i början av mars börjar den nyanställda Kultur- och Fritidschefen Linda Örneblad sin tjänst i Malung-Sälens kommun. Linda kommer närmast från en liknande befattning i Huddinge kommun.

Hans Unander framhöll att det hänt mycket spännande på näringslivssidan under året, bortsett från det tråkiga att Normark försvinner från orten. Ett par goda exempel nämndes, bland annat att PG Skinn har fått ny ägare och att Autoform bygger ut och nyanställer.

Frågan om Barn- och utbildningsnämndens begäran om ett tilläggsanslag på 9,6 miljoner för 2020 avslogs. Begäran gjordes från nämndens sida på grund av minskade intäkter från Migrationsverket, fler avdelningar inom förskolan jämfört med budget, ökade kostnader för särskilt stöd på grund av ökat behov samt ett ökat behov av modersmålsundervisning.

– Vi som sitter i fullmäktige har beslutat om ramarna inför 2020 och har där gett ramar till Barn- och utbildningsnämnden. Det är de ramarna som de nu måste föröka anpassa sig till, sa Hans Unander (s).

Kommunfullmäktige hölls digitalt på måndagskvällen. Endast presidiet var på plats på Orrskogen. Hela mötet sändes, precis som vanligt på Malungs-TV, öppet för alla att titta på. Bild från Malungs-TVs webbsändning.

Ytterligare en fråga som väckte debatt under kvällen var den där beslut skulle tas kring ett investeringsbidrag på 2,5 miljoner kronor för 2020, för en ombyggnation av Hantverkshuset. Denna investering finns inte med i beslutet om investeringsplan 2020-2023. Ombyggnationen behöver, enligt service- och teknikförvaltningen, göras för att kunna anpassa lokalerna till tre hyresgäster som vill etablera sig i byggnaden.

Moderaternas Mikael Östling menade att det fanns för lite underlag för att kunna ta beslut i frågan. Han undrade vad pengarna skulle användas till i byggnationsväg, vilka hyresgäster som var tilltänkta och han saknade en ekonomisk kalkyl, som han menade hade varit önskvärd när man skulle ta ett beslut som handlade om 2,5 miljoner.

– Jag har förmodligen ingenting emot investeringen i sig, för mig är det mer en markering att jag tycker det bör finnas mer underlag när vi ska ta ett beslut där vi ska kosta på någonting 2,5 miljoner, som är ganska mycket pengar. Vi står som ansvariga för det här beslutet och då bör vi kunna svara på frågor vad det är vi har godkänt.

Både Hans Unander (s) och Pär Kindlund (c) från majoriteten ansåg att underlaget var tillräckligt och yrkade på att godkänna bidraget. Efter bifall i acklamationen, beslutade fullmäktige att anta förslaget. Tre partier och dess ledamöter reserverade sig; Moderaterna, Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende.

En av punkterna på kvällens dagordning ledde till votering, efter acklamation och en därpå följande öppen omröstning.

Under hösten har ärendet om att Kulturskolan ska vara ute ur sina lokaler i Tingshuset till årsskiftet varit uppe till diskussion i både Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden och i fackliga förhandlingar. Flytten är en del i den rokad av verksamheter (Lärcentrum kommer till exempel att flytta till MSGs lokaler, enligt ett tidigare beslut) som eftersträvas i den nya lokalförsörjningsplanen. En plan som oppositionen menar inte ännu är fastslagen och som man därför inte bör hänvisa till.

De fackliga föreningarna motsätter sig i nuläget beslutet och vill att frågan om Kulturskolans flytt utreds vidare. Åsa Hedlöf (s) framhöll att en ”rimlig tidsrymd” varit ett återkommande uttryck, då den inte ansetts vara just rimlig, av dem som på olika sätt berörs av den tänkta flytten, både i planerings- och genomförandefas. Hon föreslog därför att man skulle ge ärendet mer tid genom att ändra formuleringen till att ”flytten bör ske så snart som möjligt, dock senast till terminsstart HT 2021”.

Fullmäktige fick ta ställning till om man skulle ge ärendet mer tid eller om man skulle avslå ärendet helt. Acklamationen beslutade att ge ärendet mer tid, varvid Mikael Östling (m) begärde votering. I den efterföljande omröstningen röstade 22 ledamöter för att ärendet förlängs och 12 ledamöter röstade emot. Sistnämnda ledamöter valde att reservera sig mot beslutet. Två ledamöter avstod från att delta i röstningen. 

Den 18e januari 2021 beslutades om ett extra sammanträde i Kommunfullmäktige. Då skall bland annat de två heta frågorna kring om kommunens veto ska användas i frågan om den eventuella vindkraftsparken på Ripfjället och placeringen av polishuset i Sälen, behandlas.

Dela inlägget

Relaterade inlägg