Helårprognosen pekar mot ett positivt resultat på 40 miljoner kronor för kommunen

Vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige godkändes kommunens delårsrapport. Delårsbokslutet är upprättat per den 31 augusti 2020 och för perioden januari-augusti visar utfallet ett positivt resultat med 65 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat för kommunen med 40 miljoner, vilket är 29 miljoner mer än den fastställda budgeten.

Det prognostiserade resultatet kan förklaras främst av extra generella statsbidrag på 18 miljoner och finansiella intäkter utöver budget på 24 miljoner.

Kommunkoncernens helårsprognos pekar på ett resultat på 55 miljoner kronor, där Malungs Elverk har det i särklass bästa resultatet med hela 57 miljoner. Övriga bolag har både positiva och negativa resultat mellan -1,8 och + 3 miljoner kronor.

Under mötet diskuterades också kommunalskatten. Den politiska majoriteten föreslog att skattesatsen på 22,57 kronor skulle ligga fast även 2021. Moderaterna yrkade på att skatten skulle sänkas med 50 öre, till 22,07 kronor. Två förslag stod mot varandra där ordföranden fann att majoritetens förslag fått bifall. Votering begärdes där 23 ledamöter röstade för att skattesatsen inte skulle ändras inför 2021 och 8 ledamöter röstade för en ändring. En ledamot avstod från att rösta. Skattesatsen för 2021 förblir alltså oförändrad.

Dela inlägget

Relaterade inlägg