Röster kring den planerade vindkraftsparken på Ripfjället

I förra veckan föll Förvaltningsrättens dom för överklagandet av markarrendeavtalet som Malung-Sälens kommun tecknade med wpd 2014, för att kunna bygga en vindkraftpark på Ripfjället. Domen slår fast att avtalet ska upphävas då de tjänstemän som skrev på endast hade befogenhet att skriva på avtal som gällde kortare tid än fem år och arrendeavtalet avsåg att gälla i trettio år. I måndags röstade kommunfullmäktige om en rådgivande folkomröstning ska genomföras eller inte. Utfallet, med 14 ja-röster och 22 nej-röster, blev att en folkomröstning ska genomföras. Det räckte med en tredjedel ja-röster för att en folkomröstning skulle bli verklighet och de 14 ja-rösterna gav 38%, vilket med en liten marginal var tillräckligt

Politikerna i kommunen får nu på nytt hantera frågan om ett arrendeavtal ska skrivas eller inte.

Gällande folkomröstningen har förberedelser nu påbörjats för att kunna genomföra omröstningen som är planlagd till den 17 maj.

Nedan följer några röster kring ovanstående resultat och tankar kring framtiden.

Kommunalråd Hans Unander (S). Foto: Timea Hedlund

Din kommentar kring förvaltningsrättens dom att arrendeavtalet mellan kommunen och wpd upphävs, då tjänstemännen som skrev på avtalet endast hade befogenhet att skriva på avtal som gällde max fem år (och arrendeavtalet syftade att gälla i trettio år)?

Dom har fallit och självklart följer vi det beslutet. Kommunstyrelsens delegationsordning för arrendeavtal kommer nu att behöva ses över.

Din kommentar kring omröstningen i fullmäktige som beslutade att det ska bli en rådgivande folkomröstning kring vindkraftsparken på Ripfjället den 17:e maj?

Självklart respekterar vi nu kommunfullmäktiges beslut om att en folkomröstning ska genomföras. Jag känner lite oro över att vindkraftfrågan delar befolkningen i två läger och att vänner, släktingar och arbetskollegor hamnar i stor osämja, något jag redan nu har sett och hört. För vår kommuns framtids skull vill jag verkligen att invånarna nu gör skillnad på sak och person. Det är nu viktigt att alla kommuninvånare sätter sig in i frågan och går och röstar den 17 maj.

Vad tror och/eller hoppas du på när det gäller valdeltagandet i folkomröstningen?

Jag hoppas att det blir ett högt valdeltagande och att resultatet blir ett Ja till uppförande av en vindkraftpark på Ripfjället.

Sven Isaksson, föreningen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”. Foto: Jenny Eriksson

Din kommentar kring förvaltningsrättens dom att arrendeavtalet mellan kommunen och wpd upphävs, då tjänstemännen som skrev på avtalet endast hade befogenhet att skriva på avtal som gällde max fem år (och arrendeavtalet syftade att gälla i trettio år)?

Det ett stort underkännande av wpds agerande, att inte ha bättre kontroll på vilka som skriver under ett avtal de förhandlat fram som rör så stora värden. Det tidigare låga förtroendet för företaget wpd försämras ytterligare. I och med att det nu inte existerar något giltigt avtal så har kommunen möjlighet att göra sakerna rätt och i rätt ordning. Först ta fram en vindbruksplan för hela kommunen. Att kommunen tar initiativet i förhandlingen och att de lyssnar på vad folket tycker genom folkomröstningen. Gör om gör rätt. Låt det ta den tid det behöver.

Din kommentar kring omröstningen i fullmäktige som beslutade att det ska bli en rådgivande folkomröstning kring vindkraftsparken på Ripfjället den 17:e maj?

I en så svår och stor fråga får vi hoppas på att våra förtroendevalda anser det positivt att befolkningen engagerar sig, sätter sig in i frågan, och till sist lägger sin röst på det alternativ de finner bäst. Att de folkvalda inte ensamma behöver fatta och stå för detta svåra beslut utan får ett tydligt råd från befolkningen. Att var och en tänker själva och fattar beslut utifrån det. Det rör sig om omfattande ingrepp i miljön samt stora summor och något så viktigt som vår framtida energiförsörjning. Det handlar om hur Malung-Sälens kommun ska förvalta sin största resurs, stora naturområden, i framtiden. 

Vad tror och/eller hoppas du på när det gäller valdeltagandet i folkomröstningen?
Det är bra att det blir en folkomröstning och hoppas på ett högt röstdeltagande. Förutsätter att våra folkvalda, i sina olika partier, kommer att anstränga sig för att få till ett högt röstdeltagande. Detta tillsammans med föreningen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”. För att få till ett högt röstdeltagande tror jag det krävs en informativ och ren debatt som rör sakfrågan och att alla former av personpåhopp undviks. Om inte tröttnar folk och struntar i att gå och rösta. Vidare att våra folkvalda tar till sig resultatet av folkomröstningen och inte kör över ett resultat som eventuellt går emot deras ursprungliga inställning.

Oppositionsråd Mikael Östling (M). Foto: Jenny Eriksson

Din kommentar kring förvaltningsrättens dom att arrendeavtalet mellan kommunen och wpd upphävs, då tjänstemännen som skrev på avtalet endast hade befogenhet att skriva på avtal som gällde max fem år (och arrendeavtalet syftade att gälla i trettio år)?

Under våren eller försommaren 2019 fick jag kännedom om att avtalet fanns. Jag har ända sedan den dagen tolkat detta avtal som ogiltigt eftersom det är ganska uppenbart hur delegationsordningen ser ut. Den förre kommunchefen har också meddelat förvaltningsrätten att man gjort fel. För mig var det därför inga ”Breaking news”, som det skrevs om på Facebook.

Din kommentar kring omröstningen i fullmäktige som beslutade att det ska bli en rådgivande folkomröstning kring vindkraftsparken på Ripfjället den 17:e maj?

Jag tycker att detta är en riktigt problematisk fråga. För min del så var inget av alternativen riktigt bra. Jag tycker att det finns både för- och nackdelar, oavsett om man väljer att genomföra folkomröstningen eller inte. Men slutsatsen för mig är att det här är en fråga som sträcker sig över lång tid och man kan inte efter nästa val ändra sig, som man skulle kunna göra i många andra frågor. Att ge invånarna möjlighet att tala om vad de tycker är en slutsats som jag tycker är rimlig.

Vad tror och/eller hoppas du på när det gäller valdeltagandet i folkomröstningen?

Jag hoppas verkligen att man går och röstar. Om man inte har någon uppfattning så hoppas jag att folk går och lägger i en blank sedel. Då har man i alla fall visat att man inte tycker att frågan är viktig, men att man ändå är med och ser till att höja valdeltagandet.

Weronica Andersson, projektledare wpd. Foto: Jenny Erikson

Din kommentar kring förvaltningsrättens dom att arrendeavtalet mellan kommunen och wpd upphävs, då tjänstemännen som skrev på avtalet endast hade befogenhet att skriva på avtal som gällde max fem år (och arrendeavtalet syftade att gälla i trettio år)?

Självklart behövs det i slutänden ett arrendeavtal med markägaren för att kunna bygga vindkraftsparken, vi ser fram emot att återuppta diskussionerna om detta när kommunen anser att det är lämpligt. Vi vill här även förtydliga att ett arrendeavtal inte innebär något politiskt ställningstagande till om projektet ska få tillstånd eller inte, tvärtom stod det tydligt i avtalet att kommunen var fri att besluta om detta senare.

Din kommentar kring omröstningen i fullmäktige som beslutade att det ska bli en rådgivande folkomröstning kring vindkraftsparken på Ripfjället den 17:e maj?

Vi har inga synpunkter på kommunens beslut i sakfrågan. wpd jobbar vidare med ansökan och beslutsunderlag där all information om vindkraftens påverkan och om projektet sammanställs.

Vad tror och/eller hoppas du på när det gäller valdeltagandet i folkomröstningen?

Folkomröstningar i enskilda frågor tenderar generellt att få lågt valdeltagande. Den här frågan berör alla kommuninvånare bl.a. eftersom det handlar om arrendeinkomster om miljontals kronor för kommunen samtidigt som en verksamhet alltid ger en viss påverkan på närmiljön. Därför är det viktigt att folk värnar om sin demokratiska rätt och går och röstar.

Dela inlägget

Relaterade inlägg