”Det här är den största satsningen i Malungs Elnäts historia”

Förutsatt att alla markägare godkänner sträckningen och att entreprenadupphandlingen av tjänster kommer ut under hösten så kan första spadtaget, för nya markförlagda elledningar, tas under 2021. Ledningarnas början blir vid Sälsäterns mottagningsstation, vid infarten till återvinningscentralen på Sälfjället, och slutar vid fördelningsstationen i Närsjön, vägen mot Stötens skidanläggning.

– Det här är den största satsningen i Malungs Elnäts historia. Aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på ett projekt. Kostnaden beräknas hamna på närmare 200 miljoner kronor och till detta räknas då också ombyggnad och nybyggnad av större transformatorstationer. När det är klart, kan vi bygga ett lika stort turismområde till på fjället och leverera el till det. Kapaciteten blir alltså dubbelt så stor som idag, säger Malungs Elnäts VD, Daniel Segerholm.

Malungs Elnäts VD Daniel Segerholm. Foto: Per Nyberg

Under de senaste 4 åren och under de kommande 4 åren, kommer Malungs Elnät att ha byggt elnät för ca 550–600 miljoner vilket motsvarar ungefär hälften av det kapitalvärde man har idag på elnätet, ca 1,2 miljarder. Ett konkret exempel på hur kommunen växer. Malungs Elnät bygger nät, som i större delen av kommunen, klassas som landsbygdsnät. Men Daniel menar att denna satsning och utbyggnadstakten inom Sälenfjällen är mer att jämföra med en tätort. Det är unikt.

När det gäller elnät i Sverige så finns tre olika nivåer på nät. Den första nivån kallas för stamnät, där gigantiska ledningar går från landets ena ände till den andra. Svenska Kraftnät är den som är nätägare till dessa. De levererar el till regionnäten, som är den andra nivån, och omkring Malung-Sälen är det framför allt Ellevio som är nätägare över dessa. Regionnäten levererar i sin tur elen till lokalnäten, som är den tredje nivån. I vår kommun finns fem inmatningspunkter och den största är den vid Sälsätern.

Foto: Per Nyberg

– Malungs Elnät har en områdeskoncession som innebär att vi får bygga elnät i vårt område, med markägares tillstånd, upp till 24kV. De nya ledningarna över fjället är 72,5kV och då krävs en linjekoncession. Den har vi precis fått beviljad, efter nästan 5 års arbete med planering och ansökan. Nästa steg i processen blir att teckna markupplåtelseavtal med alla berörda markägare efter den planerade sträckningen.

Daniel tror att det kommer ta omkring 3 år att bygga de nya ledningarna, som alltså är markförlagda och inte luftburna. Elkablar kommer att grävas ned i marken och en del befintliga luftledningar på vägen kommer att ersättas med markkabel. Två större transformatorstationer byggs om och en ny station, som redan står klar, byggs vid Närsjön.

Foto: Per Nyberg

– Det är betydligt dyrare att bygga ledningar i marken, speciellt med så höga spänningsnivåer som i det här fallet. Det tar också längre tid, men den stora fördelen är att markförlagda ledningar har större driftsäkerhet – risken att träd faller över ledningarna eller att snön orsakar problem försvinner helt. Fjället lever i mångt och mycket på sin vackra miljö, därför vill vi bidra till att bevara den, genom att förlägga ledningarna i marken istället för i luften.

Förstärkning av elnätet på fjället är en nödvändig förutsättning för att utbyggnad av skidanläggningar och allt runtomkring ska kunna fortgå.