Definierar vi modern sjöfart utifrån Titanic?

Nära vännerna och numera kollegorna John Ahlberg och Christian Sjölander från Göteborg, startade förra året elhandelsbolaget Kärnfull Energi. Den 1a december 2019 sålde de den första elen, vilket i sig inte är något unikt. Det ovanliga i detta är att 100% av elen härstammar från kärnkraft. John märkte under hösten ett ökat intresse i Malungsområdet för elavtal som lämnar naturen orörd och spekulerar lite skämtsamt i att vårt område torde vara ett av Sverige mest kärnfulla, per capita.

“Kärnkraft… finns det ens kvar…“, tänker kanske några? Var det inte någon som sa att Sveriges kärnkraftverk skulle stängas ned? Helt riktigt. Idag finns det fortfarande aktiva reaktorer vid kraftverken Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Ringhals Reaktor 2 stängdes dock ned i december i fjol och Reaktor 1 kommer att stängas ned under 2020. Kontentan av energiöverenskommelsen från 2016 är att all kärnkraft i Sverige ska vara borta år 2040, vilket John Ahlberg tycker är fullkomligt vansinnigt.

– Om vi tittar 20 år framåt kommer behovet av el att öka med uppåt 60%. Det är en hög siffra, men den beror på att vi ska ställa om hela fordonsindustrin med bilar, båtar, flyg och så vidare, till att gå på el, istället för fossila bränslen. Våra stora industrier måste också elektrifieras, vilket gör att elförbrukningen blir enorm. Var bör vi få all denna rena el ifrån? Från sol, vind och vatten brukar man säga – medan vi föredrar kärnkraft, som Sverige dessvärre är i färd att stänga ner… I Finland öppnas istället ett nytt kärnkraftverk under 2020. Kärnkraften är överlägsen andra energiformer när det kommer till renlighet och hållbarhet – det finns nästan inga utsläpp av växthusgaser samtidigt som den använder väldigt lite bränsle och markyta och därför lämnar naturlivet ostört. Den är dessutom säkrast och pålitligast, det vill säga att den alltid finns tillgänglig jämfört med de energiformer som är väderberoende, t.ex. vind- och solkraft.

John menar att kärnkraften har haft och fortfarande har ett oförtjänt dåligt rykte i Sverige. Mycket beroende på olyckan i Tjernobyl 1986.

– Många är uppvuxna med en rädsla för att kärnkraftverk ska haverera eftersom vi alla var med om Tjernobyl och många definierar kärnkraften utifrån det. Föreställ dig att vi på samma vis skulle definiera sjöfarten utifrån Titanic… Med dagens teknik bedömer MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) risken för haveri som mycket låg, någonstans kring 1 på 10.000 år. För till exempel vattenkraft ligger den siffran på 1 på 500 år. Man har även idag helt andra förutsättningar för att hantera haverier än man hade i Sovjet, för snart 35 år sedan.

Det finns alltså en liten risk, men John menar att den är så mikroskopisk att den inte går att sätta i relation till vinningarna med kärnkraft. Och även om det skulle inträffa en olycka som skulle nå 7 på den s.k. INES skalan — en slags Richterskala för en rad olika strålningsrelaterade incidenter och olyckor — är det inte troligt att någon skulle få akuta strålningsskador, då kärnkraftens säkerhetsarbete har varit minst sagt rigoröst de senaste decennierna. John menar vidare att det dåliga ryktet också grundar sig i att kärnkraften varit ofattbart dålig på marknadsföring överlag, vilket resulterat i att allmänheten har knapphändig kunskap kring vad den faktiskt är och hur den fungerar. Att delvis dela namn med ordet ”kärnvapen” är heller ingen fördel.

Electricitymap.com
Utsnitt från electricitymap.com

– Jag är fullt övertygad om att kärnkraft är framtidens energikälla. Det kanske är svårt att tro på när jag som vanlig småbarnsförälder säger det, men vi har lyssnat till vetenskapen och den är med oss i vår satsning. En rad tunga och världskända namn inom forskningen har anslutit sig till vår idé om att tillgängliggöra kärnkraften som ett erkänt bra framtida energialternativ i Sverige. Jämfört med många andra länder har Sverige redan idag en ren elmix, men vi är inte bäst i klassen och stänger vi ned kärnkraften kommer vi snabbt höja våra utsläpp. Det finns en väldigt intressant karta som heter electricitymap.org – där kan man se från dag till dag varifrån olika länder får sin el; om den kommer från kolkraft, fossilfria eller förnybara energikällor.


John och Christian närmar sig fyrtio, men började jobba med kärnkraft bara för något år sedan. Varför inte tidigare, om deras övertygelse är så stor?

– Under min uppväxt såg jag Ringhals och pappa berättade att röken som steg upp ur skorstenarna inte var farlig, det var vattenånga. Jag har aldrig tänkt på kärnkraften som farlig. Grundbulten till varför jag startade företaget var när jag fick reda på hur dagens kärnavfall hanteras och vilken resurs som då går till spillo. Under lång tid har man forskat på avfallet och idag vet man att det går att återanvända det – vi har idag bara använt 3 till 4 procent av energin som finns i uranet. Tack vare ny teknik kan resterna användas i tusentals år framöver, men ändå propsas det på att vi ska skicka det till slutförvaring… Det är galet. Vi vill därför hjälpa till att driva forskningen framåt så att vi dels kan ställa om från fossila bränslen, dels ta tillvara på all energi i redan brutet uran – det blir en win-win för alla.

Kapacitetsfaktor
Kapacitetsfaktor per energikälla. Källa: Uträkning baserad på Svenska kraftnäts data (2018).

På företagets hemsida pratar man om den så kallade kapacitetsfaktorn – ett mått på hur flitig en energikälla är, det vill säga hur mycket el den kan producera utifrån sin maximala kapacitet under en viss period. Kärnkraftens kapacitetsfaktor låg 2018 på 87%. Motsvarande siffror för andra fossilfria källor är: vattenkraft 54%, vindkraft 32% och solkraft 11%. Sverige har valt att möta framtidens elbehov med ett helt förnybart, väderberoende, elnät. Detta kräver enligt John en ellagring, som idag inte finns. Tekniken och resurserna för att bygga så stora batterier eller pumpverk som skulle krävas, existerar inte. Därtill kommer systemkostnaderna att skena när majoriteten av all el tillverkas i norr men huvudsakligen skall användas i söder, trots att vi saknar transmissionsmöjligheter, menar John.

John är glad över att Malungsborna tillhör de som börjat få upp ögonen för kärnkraftens potential. Under hösten var det många kunder som hörde av sig och tecknade sig som abonnenter till ett miljövänligt elavtal som inte stör natur och fågelliv. Han har inget vetenskapligt belägg för det, men tror att vår kommun kan tillhöra en av de där störst andel av hushållen använder el som härstammar, till 100 procent, från kärnkraft.

Johan och Christian
Christian Sjölander och John Ahlberg, grundare av Kärnfull Energi. Foto: Gudbjörn Valgeirsson

– Jag ser det givetvis som oerhört positivt att människor över hela Sverige börjar få upp ögonen för kärnkraften som ett alternativ till väderberoende och i naturen mer synliga och skrymmande energikällor. Ju längre tiden går, desto fler blir vi som verkar för att sprida kunskapen om framtidens kärnkraft. Vi anser att oron för vad som händer om vi rustar ned den borde vara betydligt större för både miljön och den framtida elförbrukningen, än eventuell oron kring vad som kan hända om vi bibehåller och bygger ut den. Och vi tycker oss kunna skönja folkets ökande stöd i frågan, då allt fler aktivt tar ställning.

Nedan: Några av medlemmarna i Kärnfull Energis ”advisory board”.

Kärnfull advisory board
Christian Ekberg, professor i kärnkemi vid Chalmers i Göteborg. José González, prisad artist både i Sverige och internationellt. Steven Pinker, professor vid Harvard University, författare och Pulitzerprisfinalist. Kirsty Gogan, klimatexpert och rådgivare till den brittiska regeringen.