Kulturskolan föreslås vara ute ur sina lokaler 1 januari 2021

Kulturskolan föreslås vara ute ur sina lokaler 1 januari 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kulturskolan lämnar sina lokaler i Tingshuset senast den 1 januari 2021. I slutet av 2019 beslutades att en lokalförsörjningsstrategi för åren 2020-2023 skulle tas fram. Lokalförsörjningen behövde balanseras mot de ekonomiska utmaningar som fanns för den kommunala organisationen. Sedan tidigare finns ett beslut på att lärcentrum ska flyttas till Malung-Sälens gymnasieskola.

Arbetet med lokalförsörjningsstrategin är en pågående process och majoriteten föreslår nu att delbeslut fattas. I det så kallade inriktningsförslaget föreslår de att kulturskolan flyttar från Tingshuset till andra lokaler och att de befintliga lokalerna i Tingshuset iordningsställs för kontor och sammanträdesrum för kommunledning, förvaltningsledning och politisk ledning, med tillhörande stab.

Henrik Johnsson som är chef för service- och teknikförvaltningen bekräftar att arbetet med lokalförsörjningsstrategin är i full gång och att det jobbas med den frekvent. Strategins syfte är att åstadkomma samordningsvinster mellan kommunens lokaler. I det aktuella fallet är planen att det historiska arkivet ska vara kvar i Tingshuset och att delar av arkivet som idag finns i Falun ska kunna flyttas ”hem” till Malung. Allt under förutsättning att man först hittar nya lokaler till Kulturskolan.

Det gamla tingshuset inrymmer idag Kulturskolans verksamhet.

– Lokalerna i Tingshuset anses mer lämpliga för annan verksamhet än den som finns där idag. Politiker och tjänstemän tittar just nu tillsammans på flera alternativa lokaler till Kulturskolan, men ännu finns inget alternativ som föredras framför ett annat och inga beslut är fattade, allt är i planeringsstadiet, säger Martina Elfström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kostnader för en eventuell flytt föreslås tas ur årets driftsbudget och eventuell ombyggnation kommer finnas med i nästa års budget. Från den politiska majoritetens sida är man noga med att framhålla att man värnar mycket om Kulturskolan, att det är en viktig verksamhet som ska leva kvar. I det fortsatta arbetet med att hitta nya lokaler förs därför en dialog med Kulturskolan.

Kulturskolans chef Louise Kratz är av uppfattningen att kommunikationen i detta ärende har varit minst sagt bristfällig. Åtminstone hittills.

– Ingen kommunikation har förts med oss från kommunens sida. Ingen tydlig plan och ingen budget har presenterats för oss, mer än att vi föreslås vara ute ur våra lokaler efter årsskiftet. Allt känns väldigt osäkert och det ska ske med kort varsel, vilket skapar en oro hos personalen och en oro över den verksamhet som vi bedriver för alla våra elever.

På nedre våningen hittar man kommunens arkiv.

Var tredje elev i kommunen finns i Kulturskolans verksamhet, lite drygt 300 elever. Det innebär bland annat att en hel del utrustning måste förvaras och tas om hand, på daglig basis.

– Vår verksamhet är otroligt efterfrågad i kommunen och det förutsätts att den är funktionell. Det känns inte som att vår verksamhet prioriteras när vi föreslås flyttas med tre månaders varsel, utan att det finns en tydlig plan för det.

Louise är också tveksam till att Tingshuset kommer att fungera bra som kontorslokaler, utan att en stor ombyggnation i så fall först genomförs.

– Det krävs ekonomi för att rusta upp denna byggnad för det ändamål som nu är tänkt. Det drar från alla fönster. Jag fick lov att flytta mitt kontor från Tingshuset till biblioteket, då det var 14 grader i det rum jag satt. Och då var det inte ens vinter.

Kommunledning, förvaltningsledning och politisk ledning, med tillhörande stab föreslås flytta från kommunhuset.

I många andra städer finns Kulturskola och Fritidsverksamhet i samma byggnad. För något år sedan fanns planer för detta även i Malung – att ett så kallat ”Ungdomens Hus” skulle inrättas i Tingshuset, men de planerna stoppades.

– Vi har i grunden ingenting emot att vara i andra lokaler så länge de är anpassade för oss och att en diskussion förs med längre varsel än fyra månader. En rak, tydlig och framför allt frekvent kommunikation med oss hade varit och är för framtiden mer än önskvärd, från vår sida. Vi kommer att vara tillmötesgående i diskussionerna och göra så gott vi kan för att hitta en bra lösning.

Den senaste informationen som Kulturskolan nåtts av är att man eventuellt måste flytta till temporära lokaler, tills man funnit en bra permanent lösning.

– Det skulle i så fall innebära två flyttar vad jag förstår och var finns pengar till det i budgeten, undrar Louise? Om det inte finns en plan för stationära lokaler, hur kan det då finnas förslag på temporära lokaler? I kommunens nya målbild står att man ska satsa på barn- och ungdomar. Detta känns som att man går helt emot det. Hade man velat uppfylla det målet hade planen legat tydlig för var, när och hur – innan man föreslog en flytt.

Louise befarar att Kulturskolan kommer att tappa elever i och med den röra som kan uppstå med denna hastigt föreslagna flytt.

Förslaget om flytt av Kulturskolans verksamhet till än så länge okända lokaler, läggs fram vid kommunfullmäktige den 21 september.